Thư mời số: 37/TM-PBHue ngày 10/12/2022 của Phân ban GĐPT thành phố Huế dự Hội nghị Tổng kết Phật sự GĐPT năm 2022