Hoạt động thanh niên

TỔ CHỨC CÁC TRẠI LIÊN ĐOÀN

Trong GĐPT, Trại là một loại hình sinh hoạt thông dụng bởi tính cách thích hợp với tâm lý ham thích hoạt động của Thanh Thiếu Nhi đem lại nhiều hiệu quả ích lợi trong việc giáo dục. 

Xem thêm