Bậc Tung bay: Sáu phép hoà kỉnh

Lúc còn tại thế cách đây hơn 2500 năm Đức Phật đã chế ra Sáu phép hòa kỉnh để làm nguyên tắc chung sống hòa hợp trong Tăng chúng. Đến nay, Sáu phép hòa kình vẫn là kim chỉ nam thiết thực cho đời sống xã hội cũng như trong gia đình. Dưới đây lần lượt phân tích Sáu phép hòa kỉnh nầy.

Xem thêm