Bậc Tung bay: Tứ nhiếp pháp

Tứ nhiếp pháp là bốn phương châm người Phật tử áp dụng để cảm hóa mọi người chung quanh cùng với mình đi vào con đường chân chính. Đức Phật dạy, mỗi Phật tử phải có tinh thần lợi hành nghĩa là làm việc gì ích lợi cho bản thân mình thì cũng nghĩ làm sao có ích cho người khác. Dưới đây lần lượt phân tích từng nhiếp pháp.

Xem thêm