Bậc Tung bay: Thiết trí bàn Phật

Chúng ta là con của Đức Phật, đấng phước trí vẹn toàn, cha lành của muôn loài. Vì vậy các gia đình tin theo Chánh pháp phải thiết trí bàn thờ Phật. Chúng ta thờ Phật để tỏ lòng tôn kính và nguyện tinh tấn tu học. Đồng thời chúng ta cũng nguyện cầu Chư Phật gia hộ gia đình chúng ta được an lành trong Chánh Pháp.

Xem thêm