Bậc Tung bay: Chuyện tiền thân - mẫu chuyện Đạo

Đạo sĩ Quang Thiêm một người con đại hiếu, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, trước khi chết vì mũi tên của Vua Ca Di bắn, đạo sĩ không nghĩ tới thân mạng mình mà chỉ hết lòng cầu xin Phật trời cứu độ cho cha mẹ được an lành. Lòng chí hiếu ấy và tình thương con bao la của hai người già mù lòa đã làm cho vị Thần xúc động, hiện xuống cứu cả ba người sống lại. Lòng chí hiếu của Đạo sĩ cũng tác động vua Ca Di bỏ hẳn việc đi săn bắn mà chăm lo việc nước.

Xem thêm