Bậc Tung bay: Hiểu khái quát về 5 giới cấm

Năm giới cấm là năm điều Đức Phật đã đặt ra vấn đề người Phật tử tại gia sau khi quy y Tam Bảo, phải hiểu và tuân giữ một cách tự giác không được buông lung giãi đãi. Đức Phật thấy con người sở dĩ bị đắm chìm trong đau khổ, không tìm được hạnh phúc đích thực là vì đã không giữ được năm nguyên nhân cơ bản. Dưới đây năm giới luật được trình bày như sau

Xem thêm