Người thầy áo lam

"Hiến chương về anh có nghĩ gì không? Cũng dạy người, trao truyền bao kiến thức Thế nhưng sao giữa hai bề hư thực Tri ân về tàn nét mực người xưa..."

Xem thêm