Bậc Tung bay: Mật thư (dùng chữ, số thay ký hiệu Morse)

Mật thư được mã hoá theo một hệ thống nào đó. Hệ thống này gồm những quy định bất biến, những bước tiến hành nhất định

Xem thêm