Bậc Tung bay: Truyền tin bằng cờ, vài tín hiệu cần dùng: Bắt đầu gọi, sẵn sàng, hết tin, lặp lại

Sử dụng cờ Semaphore để nhận và tập truyền tin theo tín hiệu Morse

Xem thêm