Thông báo số 32/TB-PBHue ngày 14/11/2022 của Phân ban GĐPT thành phố Huế về việc tổ chức thi vượt bậc đoàn sinh năm 2022.