Thông báo số 42/TB-PBHue ngày 15/02/2023 về tổ chức Trại Dũng năm 2023,