Quyết định số 33/QĐ-PBHue ngày 16/11/2022 của Thường trực PB GĐPT thành phố Huế Về việc thành lập Hội đồng Thi vượt bậc đoàn sinh năm 2022